اسلایدشو

بلاگ

نقش نیتروژن در ساختمان گیاه نیتروژن مهم­ترین عنصر غذایی در تغذیه گیاهان می­ باشد که تعیین کننده رشد رویشی آن­ها است. در بافت های گیاهی یک الی پنج درصد نیتروژن وجود دارد. نیتروژن در رشد رویشی، گلدهی، تشکیل میوه، عملکرد محصول، رسیدگی میوه­ ها و مسائل فیزیولوژی پس از برداشت در اکثر محصولات دخالت...