اسلایدشو

(Fosetyl-Aluminium (Aliette 80% WG

(Fosetyl-Aluminium (Aliette 80% WG

فوزتیل آلومینیوم (الیت)

معرفی

قارچ کش و باکتری کش آلی فسفاته، که به علت ویژگی های خاص و سیستمیک بودن به سرعت از طریق ریشه و برگ جذب گیاه می شود و با فعال کردن مکانیسم دفاعی و تاثیر بر پاتوژن سبب کاهش رشد بیمارگر و کنترل بیماری می گردد. این قارچ کش دارای فعالیت اختصاصی بر روی قارچ های اامیست همچون سفیدک دروغی انگور، پوسیدگی طوقه و ریشه، گموز پسته، آتشک سیب و گلابی و شانکر باکتریایی درختان هسته دار و انواع سفیدک های دروغین و آلترناریا و بوته میری در گیاهان زراعی و باغی می باشد.

ویژگی ها
  • قارچ کش و باکتری کش سیستمیک 
  • جذب از طریق برگ و ریشه با سرعت و ماندگاری بالا
  • القای مقاومت طبیعی در برابر پاتوژن ها
  • موثر و کارا در برابر بیماری گموز پسته، گموز مرکبات و سفیدک های داخلی
نکات مهم و قابل توجه
  • دارای قابلیت اختلاط با اکثر ترکیباتی که مصرف آن ها در کشاورزی رایج است. 
  • کود های شاخ و برگی، مواد غذایی محلول و ترکیبات مسی ممکن است با الیت قابل اختلاط نباشند و موجب گیاهسوزی شوند.
  • از مخلوط کردن آن با ترکیبات اسیدی خودداری شود.
fosetyl
Ethyl Hydrogen Phosphonate